Privacyverklaring van Mondzorg Schot

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze tandartsenpraktijk

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze tandartsenpraktijk respecteren wij uw privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
In het kader van uw tandheelkundige behandeling en de administratie daarvan verwerken wij gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Gegevens die wij van u verwerken zijn: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, gegevens betreffende uw gezondheid, gegevens betreffende uw tandheelkundige behandelingen, de naam van uw zorgverzekeraar, de naam van uw andere zorgverleners, dag en tijdstip van uw afspraak, betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het aanmaken en bijhouden van uw patiëntdossier in onze administratie, het inplannen van en digitaal herinneren aan een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, het corresponderen met uw andere zorgverleners over uw behandeling (bv. verwijsbrief, recept), het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren, het verbeteren van onze dienstverlening.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke minimale bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen op onze server en zijn onze medewerkers geïnstrueerd hoe zij met uw gegevens om moeten gaan. Indien patiëntengegevens verstuurd moeten worden (bijvoorbeeld naar een kaakchirurg of collega-tandarts) gebeurt dat middels een beveiligde e-mail. Onbevoegden hebben geen toegang tot uw patiëntengegevens. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door dit schriftelijk bij ons in te dienen (per email of post/afgeven in de praktijk). Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u ons hiervoor telefonisch, per e-mail of in de praktijk benaderen.